Algemene voorwaarden

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling, gevestigd aan de Magistratenlaan 24 5223 MD te ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacystatement heeft betrekking op te verwerken persoonsgegevens op algemene websites en projectwebsites van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling B.V. en haar dochterondernemingen, samenwerkingsverbanden en gelieerde ondernemingen.

De Privacy Officer van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is te bereiken via email (privacy@vanwanrooij.nl) of telefoon (+31(0) 73 53 40 400).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling verwerkt je persoonsgegevens die wij verkrijgen doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam,
 • Geslacht,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • IP-adres,
 • Locatiegegevens,
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website,
 • Internetbrowser en apparaat type,
 • Geboortedatum,
 • Nationaliteit,
 • Legitimatiebewijs (naam en nummer),
 • Burgerlijke staat,
 • Bankrekeningnummer,
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt, bijvoorbeeld via formulieren op deze website, email of telefonisch of door een inschrijving te doen voor een koop- of huurwoning.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@vanwanrooij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

 • kredietwaardigheidscheck,
 • integriteitscheck.

 

Voor bepaalde transacties laten we de kredietwaardigheid en/of integriteit van onze klanten, leveranciers en zakenpartners toetsen. Dit doen wij door persoonsgegevens (waaronder adresgegevens) te verstrekken aan een bureau, dat deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Belangstellenden voor woningen:

 • Voor marktonderzoek,
 • Voor online advertentiedoeleinden.


Inschrijving voor en aankoop van een koopwoning:

 • Voor communicatiedoeleinden zoals verzenden van (project)nieuwsbrieven, publicaties en bewonerscommunicatie (omwonenden toekomstig project informeren),
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Om vragen en klachten in behandeling te nemen,
 • Om klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder kopers van onze nieuwbouwwoningen,
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst,
 • Om je uit te nodigen voor evenementen zoals bijvoorbeeld een officiële start bouw of burenmiddag,
 • Om de administratie rondom onze diensten uit te voeren,
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten,
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren,
 • Om serviceverzoeken in behandeling te nemen,
 • Om leveranciers van nutsvoorzieningen na oplevering van de woning te informeren over de nieuwe gebruiker van de woning,
 • Voor het versturen van offertes, opdrachtbevestigingen enz. van het meer-/minderwerk,
 • Voor het aansturen van de uitvoering van het meerwerk richting onderaannemers,
 • Voor het gebruiken van het online platform Volgjewoning.nl,
 • Het afhandelen van jouw betaling.

 

Huurwoningen:

 • Om onderzoek te doen naar je financiële achtergrond,
 • Om huurwoningen toe te wijzen.
   

Sollicitanten:

 • Om je sollicitatie te verwerken.


Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om fiscale redenen.

Geautomatiseerde besluitvorming verkoopproces

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling) tussen zit. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • In het Van Wanrooij nieuwbouwportaal is een algoritme ontwikkeld dat op basis van een selectie van ingeschreven kandidaten een virtuele loting kan toepassen. Van Wanrooij heeft het recht om kandidaten uit te sluiten van deze loting.
 • De toewijzing van de woningen of appartementen aan de geïnteresseerden is voorbehouden aan de ontwikkelaar. Waar mogelijk wordt maximaal rekening gehouden met je eerste voorkeur.
 • Indien meerdere kandidaten met een eerste voorkeur op een bepaald bouwnummer hebben ingeschreven, wordt middels loting toegewezen aan de meest concrete kandidaat. Iemand beschouwen wij als een concrete kandidaat als uit de inschrijvingsgegevens blijkt dat de aankoop ook daadwerkelijk mogelijk is (dit kan blijken uit je inkomens- en/of vermogensgegevens en/of een eventuele financiële toets door een bank- of hypotheekadviseur). 
 • De uiteindelijke uitkomst van de loting resulteert in een toewijzing van een bouwnummer aan een kandidaat. Er zijn geen koopverplichtingen aan verbonden. De kandidaat heeft door de toewijzing het eerste recht van koop. 


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@vanwanrooij.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling bewaart je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van je te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden, waaronder andere werkmaatschappijen van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of verplichting namens overheid (gemeente en provincie). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derden waarmee wij bijvoorbeeld gegevens delen zijn:

 • Projectmakelaar,
 • Projectontwikkelaar samenwerkingsverband (indien van toepassing),
 • Projectnotaris (uitsluitend gegevens van kopers in een project),
 • Projectkopersbegeleider (uitsluitend gegevens van kopers in een project),
 • Gemeenten;
 • Keuken-/Badkamershowroom Huysinc in Waardenburg (uitsluitend gegevens van kopers in een project),
 • Woningborg (uitsluitend gegevens van kopers in een project).

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Van Wanrooij maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de websites gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Van Wanrooij houdt verder op IP-adres en (indien bekend) emailadres het volgende bij van websitebezoekers:

 • Websitebron van het ingezonden formulier,
 • Webpagina van waaruit het formulier is ingezonden,
 • Bezoeken aan de website,
 • Uitgevoerde acties op de website.
   

 Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

De DimML single line of code (SLoC) op onze website stelt onze data analytics partner Adversitement in staat om niet persoonlijk identificeerbare informatie op onze website te collecteren ten behoeve van analyse en verbetering van onze website. Aanvullend wordt data uit de diverse formulieren op onze website geanonimiseerd opgeslagen om inzicht te krijgen in de betrokkenheid van geïnteresseerden in onze projecten. De gecollecteerde data wordt opgeslagen in een mySQL database in Ierland.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@vanwanrooij.nl. Nadat we jouw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Het kan zijn dat wij jou vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je kunt hierbij o.a. denken aan het toepassen van SSL-verbindingen, VPN-tunnels, firewalls, virusscanner, etc. Daarnaast is van Wanrooij ISO9001:2015 gecertificeerd en hanteren wij een beleid dat in lijn is met de ISO27001:2013.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@vanwanrooij.nl.

Solliciteren bij van Wanrooij

Wanneer je reageert op een van onze vacatures wil je niet dat jouw gegevens gebruikt worden voor processen waarvan je geen weet hebt. Daarom informeren we je graag wat er met je gegevens gebeurt.

 Om je sollicitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen we graag de volgende gegevens van jou hebben:

 • Contactgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres etc.),
 • Beschikbaarheid,
 • Uitgebreide CV (met o.a. opleiding en werkervaring).


Verder geef je door het insturen van je sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. LinkedIn etc.).

Solliciteer je via social media?
Via het social medium ga je akkoord met het delen van je gegevens. Een onderdeel daarvan is een link naar je profiel. De gegevens die je daar als openbaar hebt gekenmerkt kunnen door ons bekeken worden.

We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s hebben soms toegang nodig tot (delen van) je gegevens. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met je informatie omgaan en zich houden aan alle regels.

Bewaartermijn
Om je in de toekomst te kunnen benaderen voor een interessante functie vragen we je van te voren toestemming om je gegevens één jaar te bewaren. Mocht je het er niet mee eens zijn dan kun je dit laten weten via privacy@vanwanrooij.nl. We bewaren je persoonsgegevens dan maximaal vier (4) weken na afloop van de sollicitatieprocedure.

Vragen?

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens? Of wil je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens door van Wanrooij? Dan kun je een e-mail sturen naar privacy@vanwanrooij.nl.

Laatste update van deze verklaring: 30-5-2018